Jeroen Simons

Jeroen Simons heeft een brede advies­er­va­ring op het gebied van stra­te­gie­vor­ming, bedrijfs­voe­ring en innovatie binnen over­heids­or­ga­ni­sa­ties. Zijn werk­ter­rein ligt op het raakvlak van orga­ni­sa­tie en IT en is gericht op het creëren van dui­de­lijk­heid, draagvlak en doel­ge­richte executie. Hij vervulde vele bestuur­lijke rollen bij Capgemini, HPE en CGI waaronder in totaal 10 jaar als general manager en (senior) VP ver­ant­woor­de­lijk voor de over­heids­markt.

Het optimaal groeien en func­ti­o­ne­ren van de overheid in haar digitale ont­wik­ke­ling ten bate van haar burgers staan bij hem altijd centraal. Dat hierin, naast een pro­fes­si­o­nele basis, per­soon­lijk lei­der­schap en samen­wer­king de cruciale suc­ces­fac­to­ren zijn, is vanaf de start van zijn loopbaan bij het Korps Mariniers tot aan het vervullen van zijn rollen in de Neder­landse advies- en IT-praktijk leidend.

Specialisaties zijn:

  • (IT) strategie
  • IT trans­for­ma­tie
  • Sourcings vraag­stuk­ken
  • IT voort­bren­gings­pro­ces
  • Change mana­ge­ment & innovatie
  • Bedrijfs­voe­ring

E‑mail:
jeroen.simons@greymattermatters.nl