“Beyond the obvious”

Overheid in de volle breedte

Waar­de­cre­a­tie in plaats van
kos­ten­be­heer­sing alleen
Advies, regie en onder­steu­ning bij digitale vraag­stuk­ken

GMM is een advies­bu­reau voor
digitale vraag­stuk­ken voor de Neder­landse overheid.

Waar gaat het de partners om:
  • Maat­schap­pe­lijk belang van een
    goed func­ti­o­ne­rende overheid
  • Trans­for­ma­tie van een geau­to­ma­ti­seerde
    naar een digitale overheid

Een selecte groep top­be­stuur­ders
uit de overheid en het bedrijfs­le­ven
stelt zijn kennis, expertise, ervaring en netwerk ter beschik­king