Overheid en
aan­ver­wante orga­ni­sa­ties

De overheid:
De rijks­over­heid en andere overheden, ZBO’s, nuts­be­drij­ven en de zorg.