DISCLAIMER

 • In deze dis­clai­mer wordt verstaan onder:
  de eigenaar: de eigenaar van de website;
  gebruik(en): alle denkbare han­de­lin­gen;
  u: de gebruiker (bezoeker) van de website;
  de content: alle in de website aanwezige inhoud;
 • Het onder­staande is van toe­pas­sing op de pagina die u thans bekijkt. Door de pagina te gebruiken stemt u in met deze dis­clai­mer.
 • De content is door de eigenaar met de grootst mogelijke zorg samen­ge­steld, doch, de eigenaar aanvaardt geen aan­spra­ke­lijk­heid ten aanzien van mogelijke onjuist­he­den van het getoonde.
 • De eigenaar is niet ver­ant­woor­de­lijk voor content op de aan deze website gekop­pelde bestanden en/ of websites waarnaar wordt verwezen.
 • Onge­au­to­ri­seerd of onei­gen­lijk gebruik van de content of delen daarvan maken inbreuk op intel­lec­tu­ele rechten.
 • Toe­stem­ming tot het gebruik van de getoonde content of delen daarvan op publie­ke­lijk toe­gan­ke­lijke plaatsen dient schrif­te­lijk aan ons te worden verzocht.

Nadere infor­ma­tie
Indien u nog vragen of twijfels heeft kunt u contact met ons opnemen.
Wij behouden ons alle rechten voor