Dion Kotteman

Dion is een ervaren adviseur op het gebied van IT, orga­ni­sa­tie strategie en orga­ni­sa­tie inrich­ting. Hij heeft een ach­ter­grond bij diverse banken (ABN AMRO, RABO, ING) alsook bij de overheid. Hij bekleedde functies als ver­ant­woor­de­lijke voor global IT — security bij de ING, Pro­gram­ma­di­rec­teur bij de ING, Algemeen Directeur van de Audit­dienst Rijk, Rijks CIO en Raads­ad­vi­seur. Hij publi­ceert met regelmaat een boek en is gast­do­cent aan Nyenrode Uni­ver­si­teit (digital lea­der­ship) en TU Delft (pro­ject­ma­na­ge­ment). Hij is lid van de Raad van Com­mis­sa­ris­sen van een ver­ze­ke­raar en adviseert tal van bedrijven en orga­ni­sa­ties.

Specialisaties zijn:

  • IT strategie
  • IT trans­for­ma­tie
  • Door­lich­ten IT programma’s en projecten
  • IT Gover­nance
  • Bedrijfs­voe­ring

E‑mail:
dion.kotteman@greymattermatters.nl