Pieter Hasselaar

Pieter Hasselaar heeft het Konink­lijk Instituut voor de Marine doorlopen en nadien het “Klasje” voor de Bui­ten­landse Dienst waarna hij op diverse posten heeft gewerkt.

Pieter is Partner bij GMM in den Haag en heeft een lange loopbaan in ondermeer de IT waarbij de Publieke Sector altijd een centrale rol heeft gespeeld. De Laatste 18 jaar heeft hij als zelf­stan­dig onder­ne­mer en als adviseur voor vele private partijen opge­tre­den in de relatie met de Overheid.

Altijd had hij hier het belang van de Publieke Zaak als rode draad voor ogen, dit uiteraard ook met een com­mer­ci­ële insteek. De output van deze samen­wer­king tussen Publiek en Privaat heeft hem gemaakt tot een gewaar­deerd gespreks­part­ner op alle niveaus binnen Depar­te­men­ten, SBO’s en Agent­schap­pen.

Specialisaties zijn:

  • Publieke Private relaties in het IT Domein
  • Aan­be­ste­din­gen en Sourcings vraag­stuk­ken
  • Con­sor­tium Brokering
  • Outcome gerichte strategie

E‑mail:
pieter.hasselaar@greymattermatters.nl