Koos van der Steenhoven:

Koos van der Steen­ho­ven heeft poli­ti­co­lo­gie gestu­deerd aan de Vrije Uni­ver­si­teit te Amsterdam.
Koos is partner bij GMM in Den Haag en adviseert de top van de depar­te­men­ten, pro­vin­cies en de grote gemeenten op het terrein van infor­ma­tie­voor­zie­ning en het besturen van inge­wik­kelde ICT-projecten.
Hij heeft in zijn functie van Plv. SG van het minis­te­rie van VWS, en later als SG van het minis­te­rie van OCW en het minis­te­rie van BZK ruime ervaring opgedaan als opdracht­ge­ver van inge­wik­kelde IT-programma’s.
Bovendien heeft hij lange tijd als directeur van Het Exper­ti­se­cen­trum te Den Haag leiding gegeven aan een groep senior-con­sul­tants die onderzoek deed naar de besturing van IT-projecten, en die advies uitbracht over  inge­wik­kelde ICT-problemen van de diverse overheden.
Koos heeft na zijn SG-functie bij OCW in opdracht van de regering een con­sul­tan­cy­groep opgericht, die klaar staat om te helpen bij complexe problemen in beleid en uit­voe­ring. Deze groep bestaat uit oud-SG’s en DG’s en ex-Inspec­teu­ren-generaal.  Deze ABDTOP­Con­sult-groep behandelt   vooral inge­wik­kelde politieke of bestuur­lijke problemen in opdracht van ministers en depar­te­ments­lei­din­gen.

Specialisaties zijn:

  • Stra­te­gie­vor­ming op terrein van ICT- beleid en van ICT-projecten;
  • Ontwarren van inge­wik­kelde bestuur­lijke of politieke situaties;
  • Mediation en con­flict­be­mid­de­ling, zoals problemen met leve­ran­ciers;
  • Hulp bieden bij vast­ge­lo­pen projecten, Programma’s en orga­ni­sa­ties.

Koos is in de PKN-Kralingen actief, en  is personal coach. Daarnaast  is hij voor­zit­ter van de Raad van Toezicht van het Lite­ra­tuur- en Kin­der­boe­ken­mu­seum te Den Haag, voor­zit­ter van de Pro­gram­ma­raad Gevaar­lijke Stoffen, voor­zit­ter van de Raad van Com­mis­sa­ris­sen van SIVON (Samen Inkopen in het Onderwijs), en voor­zit­ter van de Raad van Com­mis­sa­ris­sen van het Haven­be­drijf Amsterdam N.V.

E-mail:
koos.vandersteenhoven@greymattermatters.nl

Telefoon:
+31 (0) 6 15 03 82 66