Ken van Ierlant:

Ken van Ierlant heeft zijn studies gevolgd aan de Katho­lieke Uni­ver­si­teit (KU) Leuven, IMD in Lausanne, Zwit­ser­land en Insead Fon­tai­ne­bleau Frankrijk.

Kenny is partner bij GMM in Den Haag en adviseert de top van de Neder­landse overheid op het gebied van Digitale vraag­stuk­ken. Mede is hij Digital Thought Leader van de (KNVI) Konink­lijke ver­e­ni­ging van Neder­landse IT pro­fes­si­o­nals en heeft hij als CIO/CDO/CEO ruime ervaring opgebouwd op het gebied van Digitale tur­na­rounds en trans­for­ma­tie­pro­ces­sen binnen inter­na­ti­o­naal geo­ri­ën­teerde onder­ne­min­gen en semi-overheden. Kenny was CIO van Eneco, Essent, Air France/KLM in Parijs, WLB West lands Bank in Düs­sel­dorf en heeft 5 jaar als Vice President bij Proudfoot Mana­ge­ment Con­sul­tants in London UK tal van onder­ne­min­gen gead­vi­seerd en regie gevoerd over complexe IT/Digitaliseringsvraagstukken. Kenny is jarenlang adviseur en mana­ge­ment con­sul­tant geweest bij PWC als Senior Director Strategie en heeft hij gewerkt aan een visie en strategie voor de digi­ta­li­se­ring van de Neder­landse overheid onder de titel “Publiek IT Grid” Mede is hij betrokken bij de ont­wik­ke­ling van een AVG/GDPR accoun­ta­bi­lity programma voor de overheid en bedrijfs­le­ven in samen­wer­king met Duthler Asso­ci­a­tes.

Specialisaties zijn:

  • Digitale strategie en regie­voe­ring
  • Contra expertise van strategie naar uit­voe­ring
  • IT trans­for­ma­ties en regie­voe­ring
  • Eco systeem vorming en regie­vor­ming
  • AVG/GDPR accoun­ta­bi­lity
  • Bedrij­feco­no­mi­sche business cases

Kenny is columnist bij het Risk & Com­pli­ance Network Europe en is spreker op tal van Nationale/internationale con­gres­sen en is mede ook gast­lec­tor bij Nyenrode Uni­ver­sity en Duthler Academy.

E-mail:
ken.vanierlant@greymattermatters.nl

Telefoon:
+31 (0) 6 20 16 93 60