Joop Pot

Joop Pot is als econoom afge­stu­deerd aan de Rijks­uni­ver­si­teit van Groningen. Joop heeft jaren­lange ervaring opgedaan binnen de publieke sector als finan­ci­eel en ICT-des­kun­dige en is thans partner bij GMM in Den Haag.

Zijn werk­zaam­he­den bij het minis­te­rie van Financiën, de Rijks­ge­bou­wen­dienst, de Raad voor de Recht­spraak en het College van PG’s maken hem tot een veel­ge­vraagd adviseur op het gebied van bedrijfs­voe­rings­vraag­stuk­ken. Regie op IT, de inbedding van IT in de orga­ni­sa­tie in relatie tot zowel het primair proces als de overige bedrijfs­voe­rings­as­pec­ten, staan hierbij centraal.

Werkzaam als bestuur­der bij de Kans­spel­au­to­ri­teit en als lid van ver­schei­dene audit-com­mit­tees binnen het publieke domein, past hij momenteel zijn kennis en ervaring toe. Daarnaast doet hij Gateway-onderzoek en is hij lid van de Raad van Com­mis­sa­ris­sen van het Waar­borg­fonds Sociale Woning­bouw.

Specialisaties zijn:

  • Financiën en economie
  • IT-regie, IT-orga­ni­sa­tie en –uit­voe­ring
  • Bestu­rings­vraag­stuk­ken
  • Toe­zichtsar­ran­ge­men­ten
  • Joop is tevens nationaal en inter­na­ti­o­naal docent bij de Academie van Financiën, Economie en Bedrijfs­voe­ring.

E‑mail:
joop.pot@greymattermatters.nl

Telefoon:
+31 (0) 6 18 60 96 68